Page 1 - Good News July 2019 paper
P. 1

ns ken almal verkeersligte  stop en oranje… dat jy bitter  en dat hulle veel versigtiger voor
         en weet groen beteken dat   vinnig moet ry? Dit lyk nogal of   God moet lewe. Hy het gewys op
     Ojy kan ry, rooi dat jy moet     baie mense dit glo! Kom ons wees   die kwaad wat gedy, hul vals
                        eerlik: Wie van ons het nog nie oor  vertroue op die tempel, die
                        'n rooi verkeerslig gery nie? As jy  bedrog wat gepleeg word, die
                        gelukkig is, was jou enigste dwase geestelike leiers, hul
                        gevolg 'n slegte boete. Maar ons   hoogmoed, en veel meer. Die volk
                        weet almal watter verskriklike   het hierdie waarskuwings geïg-
                        gevolge dit kan hê wanneer rooi    noreer, en die res is geskie-
                        verkeersligte geïgnoreer word.    denis…

                        Ook in ons eie lewens is daar  Soms wonder ek of ons eerlik kan
                        “verkeersligte” wat vir ons sê ons  sê dat ons die rooi ligte in ons eie
                        kan voortgaan of ons moet ver-  lewe raaksien. Dit geld vir ons
                        sigtig wees. Nie almal van ons  werk: wanneer ons onbeheerste
                        neem egter die verkeersligte van   drang na nog meer sukses ons
                        die lewe ewe ernstig op nie. Veral  baas word. Dit geld ook vir ons
                        nie as die ligte rooi geword het  finansies: wanneer ons skuld ons
                        nie.                 lewe begin beheer. Dit geld vir ons
                                                                        https://thumbsnap.com
                                           gesondheid: wanneer ons roeke-
                        Die profete van ouds het die volk   loos begin leef. In ons huwelik:  Hierdie is maar enkele voor-
                        herhaaldelik probeer waarsku dat   wanneer almal om ons die krake    beelde.
                        die ligte vir hulle lankal rooi is. So  begin raaksien, maar onsself
                        het Jeremia probeer waarsku dat    weier om dit te erken. Dit geld vir  Orson Wells het op 'n keer gesê 'n
                        mense se “goedkoop, nikswerd    ons kinders: wanneer hul afwy-  storie se einde en of dit gelukkig
                        gode” hulle nêrens sal bring nie   kende gedrag al ernstiger word,  of ongelukkig is, word bepaal
                                           maar ons ons kop in die grond  deur waar jy die storie stop.
                                           druk. Vir ons geloofslewe:    Miskien moet ons almal leer om
                                           wanneer maande se droogte sy   maar te stop wanneer die lig
                                           tol begin eis, maar ons dink dat dit  oranje word!
                                           nie regtig 'n effek op ons lewe sal
                                           hê nie. En les bes geld dit vir ons  “Leer my hoe U wil hê ek moet
                                           eie land: wanneer ons net    lewe. Op U vestig ek al my hoop.”
                                           eenvoudig so gewoond geword    - Psalm 25:5, Die Boodskap
                                           het aan die verkeerde dat ons
                                           gemaklik daarmee begin saam-   [HOOP vir 'n TYD SOOS HIERDIE,
                                           leef.                Braam Hanekom, CUM, 2015].
   1   2   3   4   5   6