Page 1 - Good News May 2019 paper
P. 1

ONDIGWORDING. Wat 'n     maandelikse oplaag te verhoog   drop of ink makes thousands,   karakter en besef dat Hy daar is
         mylpaal! Gewoonlik gaan   na 50 000, wat beteken dat ons  perhaps millions, think," het ons  vir dié wat by Hom skuil. Hy is
     M'n verjaarsdagvie-ring bykans 200 000 lesers met die        aangegryp omdat ons besef het  onveranderlik en betroubaar.
     gepaard met groot blyd-skap,   Ewige Evangelie van Jesus dat die geskrewe woord baie       Jesus Christus is gister en
     feestelikheid en geskenke. Daar   Christus kan bereik!         mense bereik en in huise kom  vandag dieselfde en tot in ewig-
     word teruggekyk na mooi,                        waar predikante en geestelike   heid (Heb. 13:8). Hy kan jou voet
     geseënde jare. En daar word   Jesus Christus is immers die   leiers nie altyd kan nie.      nie laat wankel nie (Ps. 121:3). Hy
     vorentoe gekyk na 'n opwin-   enigste ware en ewige LIG! Hy wil                     kan Homself nie verloën nie
     dende en belowende toekoms...    só graag toekyk en sien dat ons,   Die verspreiding van die Goeie  (2 Tim. 2:13).
                        God se kinders - as weerkaatsers   Nuus van God se redding wat vir
     So het ons Hemelse Vader ons  van Sy LIG - van Sy liefde en  elke mens beskikbaar is, kan op   Trouens, dit is eintlik goed om
     geseën met 21 wonderjare! Daar    genade sal getuig waar ons hierdie beskeie manier God se     jou eie ontoereikendheid en
     was soveel mylpale en ons onsself ook al mag bevind. LIG wel op baie lesers weerkaats.        afhanklikheid te besef, want dan
     koester kosbare herinneringe en   Ligmense behoort mos God se    Daarby is die geskrewe woord nie   kan Hy intree en wonders verrig!
     getuienisse van Sy ingryping in   Ligpad te loop! Só sal ons vlietend van aard soos die      Paulus skryf: "Ter wille van
     mense se lewens wat voort-    wegwysers en instrumente wees     gesproke woord nie en kan dit by   Christus verheug ek my in
     gevloei het uit die lees van Goeie  om in hierdie al donkerwordende    herhaling gelees en bepeins    swakhede, beledigings, ont-
     Nuus.                wêreld SY LIG te laat skyn.      word.                berings, vervolgings en benoud-
                                                             hede; want wanneer ek swak is,
     As geskenk met ons mondig-    Só het die Here in die verlede op   Wanneer God 'n droom in 'n mens   juis dan is ek sterk" (2 Kor. 12:10).
     wording, het God aan ons nog 5    verskeie maniere en by verskeie    se hart plaas, kan dit 'n oorwel- Jesus Self noem ons geseënd
     dorpe gegee wat ons kan bedien    geleenthede met ons gepraat oor    digende gedagte wees! Onmid-   wanneer ons besef hoe afhanklik
     met Sy lewegewende Woord. Hy     die publikasie van 'n Christelike  dellik wil 'n mens dit deurdink en  ons van God is (Matt. 5:3). Hy
     het ons ook in staat gestel om die  Koerant. Die aanhaling, "One al die uitdagings en hekkies in die    verlang om ons by te staan, maar
                                           pad identifiseer. Die enormiteit  sal dit nie sonder ons toe-
                                           daarvan kan 'n mens magteloos  stemming doen nie.
                                           en radeloos laat voel. Jy wonder
                                           selfs vlugtig of jy God se opdrag  Aangesien ons as herderspaar
                                           reg gehoor en verstaan het. Maar   albei "uitgebrand" het na sewen-
                                           dan dink 'n mens terug aan God    tien jaar in voltydse bediening en
                                           se getrouheid in jou eie lewe; hoe  geen voltydse beroep meer
                                           Hy jou al soveel male deurgedra   beoefen het nie, maar deeltyds
                                           het ten spyte van omstandighede   op allerlei maniere moes probeer
                                           wat gelyk het of dit jou kan ver-  "om die pot aan die kook te hou",
                                           swelg. 'n Mens dink na oor God se       Vervolg op p. 8Vervolg op p. 8
   1   2   3   4   5   6