Page 6 - Good News March 2005 paper
P. 6

e know that 80% of the stayed there overnight.        all died. But because they
                             town of Meulaboh in As we all know, on the morning humbled themselves and
                        WAceh was destroyed by of Sunday, 26 December 2004, obeyed the authorities, they
                        the Tsunami waves of December there was the earthquake were all spared from destruc-
                        2004 and 80% of the people also followed by the Tsunami waves, tion and can now testify of God's
                        died. This is one of the towns destroying most of the city of marvellous protection!
                        that was the hardest hit.       Meulaboh. Thousands were This is a testimony of the grace
                        But there is a fantastic testi- killed.               of God and the fact that as
                        mony from Meulaboh. There The 400 believers were on the believers we have no rights in
                        were about 400 Christians in mountain and were all saved this world. Our right is to come
                        that town .             from destruction!          before God and commit our lives
                        They wanted to celebrate Now the Muslims of Meulaboh to Him. Our right is kneeling
                        Christmas on 25 December but are saying that the God of the down before the Lord Almighty
                        were not allowed to do so by the Christians punished them for and committing our ways to
                        Muslims of Meulaboh. They forbidding the Christians from Him. He is our Father and is very
                        were told that if they wanted to celebrating Christmas in the capable to care for His children.
                        celebrate Christmas they city. Others are questioning why Praise the Name of the Lord!
                        needed to go outside the city of so many Muslims died while not
                        Meulaboh on a high hill to even one of the Christians died Pastor Bill Hekman
                        celebrate it there.         there.                Calvary Life Fellowship in
                        So they left the city on 25 Had the Christians insisted on Indonesia
                        December and after they their rights to celebrate Christ-       http://www.expat.or.id/orgs/
                        celebrated Christmas they mas in the city, they would have calvarylifefellowship.html


                        "Buiten Hom is daar niemand wat 'n mens kan red In die laboratorium werk 'n mens ook met net een
                        nie. En behalwe Jesus se Naam het God geen moontlikheid op 'n keer. As 'n mens twee beson-
                        ander naam op aarde gegee waardeur mense dere chemikalieë by mekaar voeg, kan hulle nie
                        gered kan word nie" (Handelinge 4:12).         vandag een verbinding vorm en môre 'n ander een
                        ‘n Mens hoor meermale die beswaar dat die nie.
                        evangelieboodskap darem te eksklusief is en alle Dink maar net hoe gevaarlik dit sou wees in 'n
                        ander godsdienste uitsluit. Is dit dan werklik fabriek waar plofstof vervaardig word as 'n mens
                        nodig om die mens se verlossing te beperk tot net nie vooraf kon weet presies hoe die verskillende
                        één moontlikheid? As dit net Christus is wat kan stowwe onder sekere omstandighede reageer nie.
                        red deur Sy dood aan die kruis, is ons dan nie Ons neem visse nie kwalik as hulle net in een
                        onregverdig teenoor miljoene mense op aarde element - water - lewe nie. Van voëls verwag ons
                        nie? Sulke vrae word deur mense gevra wanneer ook nie dat hulle anders as deur die lug sal
                        hulle die Christelike geloof van engheid beskul-    beweeg nie. Niemand sal hulle van engheid
                        dig.                          beskuldig nie!
                        Maar hulle redenasie van "meer moontlikhede" is Die Skrif sê vir ons die pad wat na die Lewe lei, is
                        tog nie iets wat op ander gebiede oral uitwerk nie. smal. Maar tóg is daar plek vir ALMAL wat WIL
                        As 'n boer byvoorbeeld 'n sekere soort aartappel kom om deur JESUS CHRISTUS gered te word.
                        plant, haal hy juis daardie soort uit die grond Daar is ruimte vir enige mens, ongeag sy taal, ras,
                        wanneer hy oes. As hy uie plant, weet hy ook opvoedingspeil of status in die lewe.
                        presies wat die oes gaan wees.             As die Here se uitnodiging dan só wyd is dat dit
                        Dink net watter chaos daar in die landbou sou enigiemand insluit, wat kon Hy meer gedoen het?
                        heers as daar een soort graan gesaai is, maar daar Wie is ons dan om te praat van engheid?
                                 die moontlikheid is dat ons   Die argument van "meer moontlikhede" kom van
                                 verskillende soorte graan sou   die Satan self! Die verlossing wat God vir ons deur
                                 kon oes. Bewerking van die    Jesus Christus bewerk het, is 'n groot wonder-
                                 grond sou dan so onseker wees    werk. Dink net watter verskriklike sonde 'n mens
                                 dat niemand dit sou waag om sy    doen as jy sê dis nie goed genoeg nie!
                                 lewe daaruit te maak nie!      [Uit: Top of the Morning]
   1   2   3   4   5   6   7   8   9