Page 1 - Good News March 2016 paper
P. 1

k staan tussen my tasse en
         leë kartondose en ek moet
     Einpak. Vader, U weet van
     die nuwe bestemming wat daar
     op my wag - en dat ek na hierdie   Ek dank U dat U saam met die  diepste drif moes deurkruis nie.
     geliefde ou oorstaanplekkie op  meubelwa hier voor my deur, ook    Al moet ek hulle hier laat agterbly,
     my lewensweg nooit weer gaan     'n spesiale sleepwaentjie vir my  dank ek U, my Vader, dat niks my
     terugkeer nie.
                        geestelike bagasie voorsien het.   kan keer om elkeen in my skatkis
                        Want elke artikel wat ek aanraak,   van kosbare herinneringe met my
                        stuur my op 'n herinneringstog al   saam te neem nie. Ja, selfs hulle
                        hoe dieper in die kelder van my    wat my reeds vooruitgegaan het,
                        geheue af. Soos flessies inge-  hoef ek nie te verloor nie. Wat is
                        maakte vrugte op my spensrak,   die wydste grense van die ewig-
                        so staan die dae van my lewe voor   heid tussen mens en mens as ons
                        my uitgestal.             'n God het wat weet in watter Hand  kartondose en ek het klaar
                                           Hy ons wil vashou en wanneer Hy   gepak. Vader, U weet van die
                        Ek doop my vinger en talm by die   ons wil oortel na die ander kant?  nuwe bestemming wat daar op
                        soetigheid. Ja, selfs die suur en                     my wag. Ek vra U, neem die
                        die bitter pak ek in. Want, wat 'n  En nou, Here, weet U beter as ek   sleutels van my voertuig. Plaas
                        verrassing! Noudat ek weer daar-   self, dat ek nie op my wa kan klim  selfs U hande op die stuur. En
                        by uitkom, merk ek dat al die  voordat ek met al my rommel ook   Here, voor ek in my haas vergeet:
                        hartseer in verwerkte vorm op 'n   voor U kom staan het nie. Soos ek  Maak my tog veilig met U gordel
                        spesiale rakkie in my kelder my nuttelose materiële oorskiet    vas.
                        veredel het.             bymekaarvee, so wil ek U vra om
                                           ook die stof en reste uit die donker       Elke kruis
                        Ek vind die voetspore van hulle  hoekies van my binnegedagtes       toets die skakels
                        wat my weg in al hierdie jare  bymekaar te maak. Vergesel my     van jou geloofsketting,
                        gekruis het. Hulle wat saam met    na die ashoop en skud my        en elke oorwinning
                        my op die bergtoppe gejubel het,   skoppie leeg.             snoer jou hegter aan jou God.
                        maar my nie agtergelaat het toe ek
                        die kranse moes afklouter en die   Ek staan tussen my tasse en   - Oorgeneem
   1   2   3   4   5   6