Page 1 - Good News August 2014 paper
P. 1

raag deel ek my getuienis  Die liewe dierasie se naam was   12 November. Vir die eerste keer
         met die lesers van “Goeie   Humphrey. Aangesien ons nooit    in 10 jaar het ek en my ouers op
     GNuus” oor die wonderlike      kinders van ons eie gehad het nie,  Saterdagoggend 12 November
     God wat ons aanbid en hoe hy  was die diere ons kinders en   2011 na Secunda gereis om boeta
     keer dat Satan 'n gewone mens    Humphrey was Marius se seun.   se verjaardag te gaan vier.
     se vreugde steel.          Marius was baie trots op Hum-  Marius moes agterbly aangesien
     My naam is Louise Els en ek was   phrey en het almal genooi om vir   muggies die beeste se ore
     saam met my man, Marius, sy seekoei te kom kuier. Marius     gevreet het, en die boer moes
     woonagtig in Potchefstroom. was so lief vir sy diere en hy het     inspring!
     Marius was verskriklik lief vir  sover moontlik daagliks die 100  Gedurende die voorafgaande
     diere en daar was voortdurend 'n   km plaas toe afgelê om vir week het ek en Marius tot laat
     leeutjie of 'n bokkie wat by ons   Humphrey te gaan kuier.        saans gesels, saam gekyk na die
     tuisgegaan het.           My liewe ouers woon ver in die  volmaan, en gepraat oor dood en
     Marius se liefde het egter wyer  Noord-Kaap, in Warrenton, en my   die lewe. Hy het my oor en oor
     gestrek as net klein diertjies.  enigste broer woon in Secunda.  verseker dat as hy ooit iets sou
     Eendag skakel hy my met die blye   As gevolg van die groot afstand    oorkom, die mense naaste aan      Marius en Louise Els
     nuus dat hy 'n baba-seekoei   kuier ons selde almal as familie  hom na my belange sou omsien.
     aangeneem het.            saam. My boetie Wynand verjaar  In daardie selfde week luister ek         Vervolg op p. 8Vervolg op p. 8
   1   2   3   4   5   6