Page 1 - Good News March 2015 paper
P. 1

ede-Christene, al kom   vergewe en hulle land genees"    mense se geestelike oë en ore sal  baie groot wees!
         hierdie boodskap ook 20   (2 Kronieke 7:14).          oopmaak. Ons bid dat U die
     Mkeer by jou aan, kan jy                       mense in Suid-Afrika genadig sal      — ooo OOO ooo —
     elke keer saambid. Ons land   GEBEDSAKSIE:             wees en sal seën.
     begin brand, en niemand het   Wanneer jy hierdie boodskap Ons DANK U vir reën wat reeds       Ons het ook die volgende oproep
     meer raad nie!            ontvang, bid sommer net daar   geval het en bid dat U GENOEG    tot gebed van dr. Isak Burger van
     So baie mense is arm en ly   waar jy jou bevind. Nadat jy gebid  REËN sal stuur na plekke wat  die AGS ontvang:
     honger, en daar is te min genade   het, stuur jy dit asb. aan soos die  smag daarna.             SUID-AFRIKA HET 'N MAGTIGE
     en te veel anderpad kyk. "…as  Gees van God jou lei.         Ons bid ook dat U alle Suid-  BEWEGING VAN GOD SE HAND
     My volk, oor wie My Naam                       Afrikaners sal beskerm teen al die  NODIG!
     uitgeroep is, hulle veroot-    GEBED:                geweld en boosheid, en dat daar   Dit is tyd vir die Kerk in Suid-
     moedig en bid en My aangesig  Hemelse Vader, ons bid vir berou   'n positiewe verandering in Suid-  Afrika om weer bymekaar te kom,
     soek en hulle bekeer van hul  en bekering.             Afrika sal plaasvind.        in te tree en te bid vir ons land.
     verkeerde weë, dan sal ?k uit die  Vader, ons bid vir vergifnis van  Ons bid vir 'n Godvresende Daar is magte aan die werk in
     hemel hoor en hulle sonde ons sondes. Ons bid dat U ons     regering en leiers wat op God sal  hierdie land waarvan ons nie
                                           vertrou en nie op buitelandse  altyd bewus is nie. Maar die
                                           invloede nie.            wapens van ons stryd is nie
                                           Ons bid dit in die Naam van  vleeslik (polities of militêr) nie,
                                           JESUS CHRISTUS. Amen.        maar kragtig deur God om die
                                                             vestings neer te werp.
                                           VERSOEK:               As deel van 'n algemene oproep
                                           Dit maak nie saak wie met hierdie  tot gebed, versoek ons gemeen-
                                           oproep begin het nie, maar dit  tes om Saterdag 21 Maart
                                           maak saak wat jy hiermee gaan  (Menseregtedag) opsy te sit om
                                           doen!                te verenig in voorbidding en
                                           Mag die Here se genade, liefde en
                                           voorsiening oor elkeen van julle        Vervolg op p. 8Vervolg op p. 8
   1   2   3   4   5   6