Page 1 - Good News February 2017 paper
P. 1

n Johannes het getuig en   neerdaal, en Hy het op Hom gebly.   dit van Johan-
        gesê: Ek het die Gees soos   En ek het Hom nie geken nie; maar   nes [die Doper]
     E’n duif uit die hemel sien   Hy wat my gestuur het om met  gehoor en Hom
                        water te doop, Hy het aan my  gevolg het. Hy
                        gesê: 'Op wie jy die Gees sien  het eers sy eie
                        neerdaal en op Hom bly, dit is Hy   broer Simon
                        wat met die Heilige Gees doop.'  gekry en vir hom gesê: 'Ons het   nent. Hulle staan meer op die
                        En ek het gesien en getuig dat Hy   die Messías gevind' - dit is, as dit  voorgrond, is meer in die kollig.
                        die Seun van God is. Die volgende   vertaal word, die Christus. En hy  Hulle speel die melodie. 'n Mens
                        dag het Johannes weer daar    het hom na Jesus gelei... sou kon dink hulle is die belang-
                        gestaan en twee van sy dissipels;  (Johannes 1:32-43a).          rikste.
                        en toe hy Jesus sien wandel, sê                      Dit sou egter jammer wees as
                        hy: 'Dáár is die Lam van God!' En   Baie mense sal feitlik enigiets  daar nét eerste viole in 'n orkes
                        die twee dissipels het hom dit  doen om bekend en beroemd te     sou wees. Daar sou 'n groot
                        hoor sê en Jesus gevolg. En toe    wees. Net 'n beperkte aantal   gemis wees, want sonder die
                        Jesus Hom omdraai en hulle sien    mense ontvang egter die talente   tweede viole wat die melodie
                        volg, sê Hy vir hulle: 'Wat soek  en geleenthede om uit te styg bo  ondersteun en "vol" maak, sou 'n
                        julle?' En hulle antwoord Hom:  die gewone. Petrus was so 'n  groot deel van die harmonie en
                        'Rabbi - dit wil sê, as dit vertaal  mens. Die meeste van ons is   skoonheid van die musiek ver-
                        word, Meester - waar is U tuis?' Hy  doodgewone mense. Ons haal nie    lore gegaan het. Dankie tog vir
                        sê vir hulle: 'Kom kyk.' Hulle het  die koerante en die nuus nie. Ons  tweede viole!
                        gegaan en gesien waar Hy tuis  is soos Andréas.
                        was en dié dag by Hom gebly. En                      En dank aan die Here dat Hy vir
                        dit was omtrent die tiende uur.  In 'n simfonie-orkes is daar onder  ons die "Petrusse" van die lewe
                        Andréas, die broer van Simon   meer die eerste en tweede viole.   gee. Dankie ook dat almal nie
                        Petrus, was een van die twee wat   Die eerste viole is meer promi-      Vervolg op p. 2Vervolg op p. 2
   1   2   3   4   5   6