Page 1 - Good News August 2011 paper
P. 1

at beteken 'n vriendelike woord  aan baie van ons bekend is.
          of warm handdruk van 'n mede-    Paulus moes ontsettend eensaam gevoel
     Wmens tog nie vir jou as jy met die      het toe hy ná sy bekering tot die Christelike
     een of ander moeilikheid worstel nie? In   geloof in die Siriese stad Damaskus
     sulke omstandighede is opregte belang-    aangeland het. In Jerusalem was hy 'n man
     stelling en 'n gebaar van meegevoel   van aansien, 'n aristokratiese Jood, 'n
     dikwels vir 'n mens van meer waarde as    Hebreër uit die Hebreërs. Nou breek hy met
     die gulhartigste materiële aanbiedinge.    sowel dié prestige as sy vroeëre vriende.
     Ek dink in hierdie verband aan drie   Hy stap Damaskus binne sonder 'n vriend.
     treffende gebeurtenisse wat waarskynlik    By niemand kan hy aanklop om hulp en
                            raad nie - die Christene by wie sy toekoms-
                            tige tuiste sou wees, was nog bang vir hom
                            en bejeën hom met agterdog.
                            Sonder 'n vriend in die wêreld, eensaam, en
                            met 'n onbekende toekoms voor hom. Juis
                            op hierdie donker tydstip daag Ananias, die
                            leier van die Christelike gemeenskap van
                            Damaskus, by hom op. Hy lê sy hand op
                            Paulus en sê vir hom: “Saul, broeder...”
                            (Hand. 9:17). Wie kan bereken wat hierdie
                            aanraking, dié broedergroet vir Paulus
                            beteken het en watter bydrae dít gelewer
                            het tot die ywer waarmee hy later die
                            Evangelie na verafgeleë gebiede gedra
                            het?
                            In die lewe van Luther gebeur daar iets
                            dergeliks. Hy moet voor
                            die Ryksdag van Worms
                            verskyn. Dit is 'n krisis-
                            uur vir die Hervorming,
                            en 'n uur waarin Luther
                            alleen die stryd vir waar-
                            heid en vryheid moet
                            voer teen die magtige
                            Rooms-Katolieke Kerk.
                            En toe, net voordat hy

                               Vervolg op p. 2ervolg op p. 2
                               V
   1   2   3   4   5   6