Page 1 - Good News February 2008 paper
P. 1

"Ons sal iemand in Judas se plek as apostel Iemand wat 'n getuie is van Sy opstanding."
     moet kies," sê Petrus aan die dissipels en die In die bespreking wat volg, word twee mans
     ander volgelinge van Jesus wat in die bokamer genomineer: Josef Barsabbas, wat ook Justus
     vergader is. "Maar die persoon moet iemand genoem is, en Mattias, albei lede van die 70.
     wees wat heeltyd saam met ons in Jesus se Dan bid hulle tot God: "U, o God, ken elkeen van
     geselskap was, van daardie dag af toe Hy deur ons deur en deur. Wys tog vir ons wie van
     Johannes gedoop is totdat Hy hemel toe is. hierdie twee mans U gekies het om as apostel te
                                 dien in die plek van Judas wat dit alles wegge-
                                 gooi het toe hy die pad byster geraak het." Nadat
                                 hulle gebid het, is Mattias as die nuwe apostel
                                 aangewys.
                                 Mattias het aanvanklik saam met die ander
                                 apostels in Jerusalem bedien deur van huis tot
                                 huis te gaan en die mense te leer, totdat die
                                 apostels later uitmekaar is om die Evangelie aan
                                 al die nasies te gaan verkondig. Van hier af is
                                 Mattias na die binneland van Etiopië, waar hy 'n
                                 barbaarse stam met die Lig van
                                 die Evangelie bereik het en
                                 baie bekeerlinge onder hulle
                                 gemaak het. Daarna het hy
                                 teruggekom en die Evangelie
                                 na Judea, Galilea, en Samaria
                                 gebring om die Jode te leer wat
                                 'n honger vir Jesus se waar-
                                 heid gehad het.
                                 Met die res van die apostels
                                      Vervolg op p. 8ervolg op p. 8
                                      V
   1   2   3   4   5   6