Page 1 - Good News July 2018 paper
P. 1

oe daar 'n klompie jare   die regterkantste bure. Voor die  gemaak met die siedende, kol-
                           gelede groot oorstromings   huis was daar 'n nou teerpad met   kende waters en haar hart het in
                        Twas in Natal, was my seun      feitlik geen parkeerplek nie.    vreugde boontoe uitgereik met
                        en sy familie daar woonagtig.                       verse 14 en 15 van Ps. 91: “Omdat
                                           Met die reëns het die rivier  hy My liefhet, sê God, daarom sal
                        Hulle het in 'n dubbelverdieping-   geweldig afgekom en ook teen die   Ek hom red; Ek sal hom beskerm,
                        huis gewoon wat 'n groot deel van   hange van die berg het die waters  omdat hy my Naam ken. Hy sal
                        die erf aan die voet van die berg   neergestort. Dit was skrikwek-  My aanroep, en Ek sal hom ver-
                        beslaan het. Tussen die berg en    kend om te aanskou!         hoor; in die nood sal Ek by hom
                        die huis het die Umbilorivier                     wees; Ek sal hom uitred en eer
                        gekronkel. Vanaf die balkon van  My skoondogter en die kinders  aan hom gee.”
                        die huis kon 'n mens op die rivier  was die dag alleen tuis. Sy het die
                        afkyk. Die rivier het so 'n draai  situasie deur die sitkamervenster  Nadat die storm bedaar het en die
                        gemaak by die linkerkantste bure   aanskou en net Ps. 91 hardop  waters gesak het, en dit veilig
                        en dan regs verbygevloei en    uitgeroep. Met die dat sy dit  was om na buite te gaan, was my
                        tussen die bome verdwyn. 'n    uitspreek, sê sy, het daar 'n stilte  skoondogter verras met wat sy
                        Houtheining het hulle geskei van   oor haar neergesak. Sy het vrede        Vervolg op p. 5Vervolg op p. 5
   1   2   3   4   5   6