Page 1 - Good News June 2013 paper
P. 1

ns is van nature self-  Ons mag nie bly lê en onsself bejammer, of uitskuif   om een ding gegaan: om ander na Christus te lei en
         sugtig,  en wil eerder om passief op die pawiljoen te gaan sit en krities en   hulle te help om geestelik volwasse te word sodat
     Oontvang en bedien word      vol verskonings te wees nie. Die geheim van   hulle weer op hulle beurt na ander kon uitreik.
     as om na ander uit te reik. Die  geestelike groei is om met volharding aan te hou
     gevaar bestaan dat ons God se    totdat ons by die wenpaal kom!             Dit is belangrik dat 'n mens by die Here uitkom en
     Woord ken, preke en bood-                                dat jy jou geestelike lewe goed begin. Maar miskien
     skappe hoor, waarhede uit die          PAULUS EINDIG GOED            is dit nog belangriker om goed te eindig. Daarom is
     Skrif leer ken en geestelike Paulus is 'n toonbeeld van iemand wat enduit    dit belangrik om te dink aan die einde van ons lewe,
     boeke lees wat ons aanspoor,   volhard het. Hy kon sy eie voorbeeld vir ander  en of ons dalk ons vuur, liefde en ywer vir die Here
     maar tog nie dit wat ons ken,  voorhou om hulle aan te spoor om soos 'n goeie     verloor het. “Julle moet verder gaan en nie stilstaan
     uitleef nie.             sportman met volle oorgawe te volhard tot by die    nie” (Hebreërs 6:1). God het ons hierdie opdrag
                        wenpaal. Paulus skrywe aan Timoteus om nie te  gegee en ons moet dit gehoorsaam. Ons moet
     Ons ken die waarhede, maar ons    verslap of uit te sak in die wedloop nie.        gehoorsaam bly deur geestelik te groei en vorentoe
     leef dit nie uit nie - die teorie en                             te beweeg in ons geestelike lewe.
     praktyk kom nie bymekaar uit in   “Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra    [Uit: BESTEM VIR GEESTELIKE GROEI, Dirkie van
     ons lewe nie.  Ons is nie 'n  lyding, doen jou werk as verkondiger van die   der Spuy, Struik Christelike Boeke, 2004].
     voorbeeld vir ander nie. Ons   Evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit.
     weet ons moet getuig, dien,   Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer
     liefde betoon, breek met die   uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek
     sonde en reg lewe, maar in die    het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep
     praktyk doen ons dit nie en kom   bereik; ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die
     ons nie eens so ver om die eerste  oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die
     gehoorsaamheidstree te gee nie.   dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige
                        Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook
     'n Ander rede waarom ons nie  vir almal wat met verlange uitsien na Sy koms”
     geestelik groei nie, kan wees dat  (2 Timoteus 4:5-8).
     ons opgehou het om in die
     wedloop te hardloop. 'n Mens   Paulus het sy lewe lank gefokus gebly. Hy wou altyd
     raak moeg en soms is die wind    nader kom aan God en aan die
     van voor en dan wil jy tou opgooi  vervulling van sy roeping. Hy het
     en uitsak. Miskien het ons ophou   bly fokus op die doel vir sy lewe.
     oefen, of toetse en teenkanting  Hy het sy lewe gevul met dinge
     het ons moedeloos gemaak. wat ewigheidswaarde het en wat
     Miskien het ander se spot vir Gód belangrik is. Hy het nie net
     veroorsaak dat ons seergekry en   hard gewerk nie, maar hy het die
     op 'n hopie gaan sit het. Almal  régte dinge gedoen. Paulus het
     van ons struikel soms, maar die   homself opgeoffer en alles vir
     belangrike waarheid is dat ons  ander se heil gegee. Omdat hy tot
     dadelik  weer moet opstaan en  geestelike volwassenheid
     verder hardloop!           gegroei het, het dit vir Paulus net
   1   2   3   4   5   6