Page 1 - Good News May 2016 paper
P. 1

ie woord geluk laat ver- geluk. Blydskap het meer diep-  skryf Paulus van blyd-             https://studyingprayer.com
         skillende mense aan gang, want dit is gebou op die     skap of verblyding. Elke
     Dverskillende dinge dink:     vaste versekering van God se   bladsy straal hierdie
     aan Kersfees, aan verrassings   liefde en Sy betrokkenheid by   positiewe blydskap uit,
     op jou verjaardag, aan 'n heerlike  ons, die wete dat Hy daar is, kom   en in 4:4 bereik dit 'n
     vakansie saam met jou naby-   wat wil! Geluk word bepaal deur   hoogtepunt: "Wees
     mense, aan spontane uitbundige    jou omstandighede, maar ware    altyd bly in die Here! Ek
     gelag... Wie is daar wat nie graag  blydskap wortel in Christus.     herhaal: Wees bly!"
     gelukkig wil wees nie? Vir baie
     mense bly dit 'n lewenslange   Filippense is Paulus se blyd-   Paulus het sy hele lewe
     ideaal. Onvermoeid jaag hulle dit  skapsbrief. Die gemeente in    aan God gewy, en in die
     tevergeefs na: koop, maak Masedonië was vir Paulus 'n bron       proses het hy nie net
     bymekaar en soek telkens weer    van groot bemoediging. Die     oorvloed beleef nie,
     nuwe ervarings. So asof dit van   gelowiges in Filippi het 'n    maar ook armoede. Dit
     die dinge om jou, van jou besondere verhouding met hom      is trouens uit die tronk
     omstandighede, afhang. As die   gehad en daarom het hy vir hulle   uit wat hy hierdie
     nuwe speelding breek, of 'n   'n brief geskryf waarin hy uiting  blydskapsbrief skryf.
     geliefde sterf, of jou gesondheid  gegee het aan sy liefde en    Paulus het geleer om
     gee in, of jy beland in 'n finan- toegeneentheid. Hulle was vir  hom onder alle omstan-
     siële krisis, of die partytjie is  hom 'n bron van blydskap (4:1).  dighede te behelp (4:11-
     verby - watter uitwerking het dit                     12). Sy vreugde het hy
     op jou? Verdwyn jou gevoel van    Hierdie brief is ook 'n blyd-  daarin gevind om hom
     gelukkig-wees dan?          skapsbrief aangesien dit die ware   in te span om Christus
                        Christelike blydskap beklemtoon.   te ken en die krag van
     Met blydskap is dit anders as met  Nie minder nie as sestien keer  Sy opstanding te onder-
                                           vind, al beteken dit dat
                                           hy deel moet hê aan Sy
                                           lyding (3:10).
                                                        ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in
                                           Paulus verwoord sy Christus glo. Dit is die vryspraak wat God
                                           allesoortreffende be-   gee omdat 'n mens in Hom glo. Al wat ek
                                           geerte om Christus te wens, is om Christus te ken, die krag van
                                           ken, uitnemend met die Sy opstanding te ondervind en deel te hê
                                           volgende woorde: "...ja, aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word
                                           nog meer: ek beskou in Sy dood" (3:8-10).
                                           alles as waardeloos,
                                           want om Christus Mag die lees van hierdie brief van Paulus,
                                           Jesus, my Here, te ken, jou hunkering om Christus waarlik te ken,
                                           oortref alles in waarde. wakker maak en aanvuur. Dan sal jy ware
                                           Ter wille van Hom het ek blydskap ervaar! Dan sal jou geluk verdiep
                                           alles prysgegee en tot blydskap, en jy sal ongeag jou
                                           beskou ek dit as omstandighede, jou kan verbly in die
                                           verwerplik sodat ek HERE!
                                           Christus as enigste
                                           bate kan verkry en een Uit: Die Bybel in Praktyk, Nuwe Vertaling,
                                           met Hom kan wees: Red. Wil Vosloo & Fika J van Rensburg,
                                           vrygespreek, nie omdat CUM, 1993.
   1   2   3   4   5   6