Page 1 - Good News March 2013 paper
P. 1

ns gesin, Albie, Louise, en Johan   Ten spyte daarvan het ek nog steeds swak
         Fourie is sedert 2007 voltyds in die  lewenskwaliteit beleef. Uit moedeloosheid
     Ointerkerklike bediening Oorvloe-      het ek orals om hulp gaan soek. Uiteindelik
     dige Lewe Bedieninge  betrokke. Albie was  het ek die beste geneesmiddel ontdek wat
     'n tandtegnikus en ek 'n apteker en   nie met geld gekoop kan word nie. Ek het
     natuurlike gesondheidspraktisyn toe die Woord soos 'n kind begin toepas
     Vader ons geroep het om hierdie pad in    volgens Spreuke 3:7- 8: “Moenie dink jy het
     geloof te begin stap.             die wysheid in pag nie, dien die Here en
     My lewe is reeds twee keer deur wonder-    vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel
     werke gespaar. Toe ek twintig jaar oud  vir jou, die verkwikking vir jou liggaam”
     was, is ek gediagnoseer met baarmoeder-    (1983-vertaling).
     kanker, en in die jaar 2000 het ek 'n  Ek beleef reeds vir sewe jaar die beste
     swangerskapkomplikasie (HELLP-sin-      lewenskwaliteit ooit, sonder enige medi-
     droom) gehad met lewer-, nier- en kasie - slegs volgens die waarheid uit die
     spysverteringkanaal-versaking.        Woord wat ons vrymaak (Johannes 8:32).
     Toe het die tweede wonderwerk gebeur -    Ons het ontdek dat genesing begin by die         Johan, Albie, en Louise Fourie
     ten spyte van mediese feite is my lewe  dien van die Here. Ons moet die Here dien
     weer eens gespaar! Alle eer aan Vader  vir Wie Hy is en nie net vir wat ons van Hom
     God, Jesus Christus, en die Heilige Gees!   kan kry nie!  Hy is die Skepper van die
                            Heelal, Hy is ons Voorsiener, Hy is ons
                            Geneesheer, Hy is Liefde!
                            Oorvloedige Lewe Bedieninge     fokus
                            daarop om dissipels te maak en hulle te
                            leer hoe om Vader God te aanbid volgens
                            die riglyne in Sy Woord - in Gees en in
                            waarheid (Johannes 4:23, 24).
                            Baie van die inligting wat tydens 30
                                    V
                                    Vervolg op p. 8ervolg op p. 8
   1   2   3   4   5   6