Page 2 - Good News November 2012 paper
P. 2

n Psalm 1:3 staan daar gebring in die Koninkryk van Die palmboom:
      geskryf aangaande die reg-     die Seun (Kol. 1:13). Toe het 1) Groei ten tye van droogte
     Iverdige: “En hy sal wees God hom geplant by water-        omdat die wortels diep onder
     soos 'n boom wat geplant is by strome sodat hy nooit weer die grond by die waterstrome
     waterstrome, wat sy vrugte gee dors hoef te kry nie (Joh. 6:35). geanker is.
     op sy tyd en waarvan die blare Soos Jer. 17:7,8 dit beskryf: 2) Groei regop en is toonbeeld
     nie verwelk nie; en alles wat hy “Geseënd is die man wat op die van die eerlike, eerbare en
     doen, voer hy voorspoedig HERE vertrou, en wie se opregte lewens van regver-
     uit.”                 vertroue die HERE is. Want hy diges.
     Die regverdige is soos 'n boom sal wees soos 'n boom wat by 3) Dra altyd vrug, tot selfs in die
     by waterstrome wat altyd welig die water geplant is en sy gryse ouderdom.
     groen daar uitsien. Hy is wortels uitskiet by die stroom 4) Gee koelte en verkwikking
     geplant by God se voort-     en nie vrees as daar hitte kom vir almal wat daaraan behoefte
     durende stroom water wat nie, maar sy blad bly groen; en het.
     voed. “Maar as ons in die lig in 'n jaar van droogte is hy nie Die sederboom:
     wandel  (d.i. voortdurend bly besorg nie en hou nie op om 1) Groei ook baie hoog en
     wandel) soos Hy in die lig is, vrugte te dra nie.”             regop (30 - 40 meter) wat
     dan het ons gemeenskap met Die regverdiges se lewens laat tekenend is van 'n eerbare Die regverdige kan hom ver-
     mekaar; en die bloed van 'n mens dink aan pragtige karakter.                      lustig in die stroom van God.
     Jesus Christus, Sy Seun, bome: hulle verskaf koelte en 2) Groot stam (15 meter in Soos iemand anders dit stel:
                             Koelte vir vermoeides omtrek) wat dui op 'n besten-
     reinig ons van alle sonde” vrugte.                                     The life of such a man is ever
     (1 Joh. 1:7).            en vrugte (vrug van die Gees) dige karakter.               fresh and fruitful, like a deep-
     Voortdurende kontak met God vir dié wat geestelik honger is. 3) Word tot 1 000 jaar oud wat rooted riverside tree           (John
     is LEWE! Psalm 92:13 sluit Die vrug van die Gees stel die getuig van gehardheid en deur-         MacArthur).
     hierby aan: “Die regverdige sal volgende mooi karaktereien-       settingsvermoë.           Ons is dankbaar teenoor Hom
     groei soos 'n palmboom; hy sal skappe ten toon: “...liefde, Die regverdige sal wees soos wat ons oorgebring het uit die
     opgroei soos 'n seder op die vreugde, vrede, geduld, vrien-      hierdie bome, omdat hulle deur dorre woestyn van sonde, ons
     Libanon.”               delikheid, goedhartigheid, God geplant is by waterstrome gewas het in die bloed van
     Let op: Die regverdige is getrouheid, nederigheid en wat deur Hom voorsien word. Jesus, en ons geplant het by
     geplant by waterstrome. Toe selfbeheersing”     (Gal. 5:22,23).  Sy stroom is altyd bruisend en die waterstrome van die LEWE,
     hy tot geloof gekom het en Laat ons die beeldspraak van vol LEWE. Sy stroom raak waar ons vir Hom 'n vrugbare
     saligheid ontvang het in Jesus Ps. 92:13 verder oordink. nooit leeg nie. Droog ook nooit lewe kan lei wat Hom behaag.
     Christus, is hy verlos uit die Kenmerkende eienskappe van op nie. Ps. 65:10 - “Die stroom Aan Hom al die eer!
     mag van duisternis en oor-    die palm- en die sederboom is:    van God is vol water.”        © Dr. JJ Venter          hen I was Super-    Today we buried our 20-year-   don't amount to much.
          intendent of Schools old son. He was killed instantly I won't get another chance to
     Win Palo Alto, Califor-      in a motorcycle accident on tell my son all I would have
     nia, Polly Tyner, the President Friday night. How I wish I had wanted him to hear, but, other
     of our Board of Trustees, wrote known when I talked to him last parents, you do have a chance.
     a letter that was printed in the that it would be the last time. If I Tell your young people what
     Palo Alto Times. Polly's son, had only known I would have you would want them to hear if
     Jim, had great difficulty in said, “Jim, I love you and I'm so you knew it would be your last
     school. He was classified as very proud of you.”           conversation. The last time I
     educationally handicapped I would have taken the time to talked to Jim was the day he
     and required a great deal of count the many blessings he died. He called me to say, “Hi,
     patience on the part of his brought to the lives of the Mom! I just called to say I love
     parents and teachers. But Jim many who loved him. I would you. Got to go to work. Bye.”
     was a happy kid with a great have taken time to appreciate He gave me something to
     smile that lit up the room. His his beautiful smile, the sound treasure forever.
     parents acknowledged his of his laughter, his genuine If there is any purpose at all to
     academic difficulties, but love of people.                Jim's death, maybe it is to
     always tried to help him see his When you put all the good make others appreciate more
     strengths so that he could walk attributes on the scale and you of life and to have people,
     with pride. Shortly after Jim try to balance all the irritating especially families, take the
     finished high school, he was traits such as the radio which time to let each other know just
     killed in a motorcycle accident. was always too loud, the how much we care. You may
     After his death, his mother haircut that wasn't to our never have another chance. Do
     submitted this letter to the liking, the dirty socks under it today!
     newspaper.              the bed, etc., the irritations Robert Reasoner
   1   2   3   4   5   6   7