Page 5 - Good News November 2012 paper
P. 5

ie volgende verhaal dateer  verlore gewees het.”         Gedurende die aandete, het en raadsaam sou wees nie, aan-
         uit die dae toe Oliver                     Valjean uit pragtige silwer borde  gesien hierdie mans nie net
     DCromwell aan bewind was                          geëet. Hy was verstom dat hy, as   melaats was nie, maar ook
     in Engeland. 'n Jong soldaat is  In 'n biografie oor die welbekende  oudgevangene, uit sulke elegante  misdadigers.
     deur 'n militêre hof skuldig sendeling na Birma, Adoniram     borde kon eet. Terwyl hy op die  Kaptein Shaw het volle verant-
     bevind aan 'n ernstige oortreding  Judson, lees ons hoedat hy bed gelê het, het hy aan die eet-     woordelikheid geneem en byge-
     en ter dood veroordeel. Hy sou  geweldige ontberings moes deur-   gerei se groot waarde gedink. Die  voeg dat hulle reeds genoeg ly as
     tereggestel word met die eerste   maak. Hy is in Indië vir 'n tydperk  volgende oggend het hy vroeër as   gevolg van hul melaatsheid. Hy
     gelui van die klok wat die aand-   van sewentien maande in 'n tronk   die res van die huishouding het die boeie afgehaal en hul
     klokreël sou aankondig.       gevange gehou waar hy onuit-   opgestaan, toegegee aan die bloeiende enkels en gewrigte
     Sy verloofde het 'n aantal ure  spreeklike onmenslike lyding versoeking en die silwer borde    behandel.
     voordat die aandklokreël in moes deurgaan. As gevolg van sy      gesteel.               Twee weke later het Kaptein
     werking sou tree, in die klok- marteling, het hy baie lelike Hy is egter spoedig deur die    Shaw gewonder of hy tog die
     toring opgeklim en haarself aan   littekens oorgehou wat vir die res  polisie gevang en na die biskop se  regte besluit geneem het om die
     die groot klepel vasgemaak. Toe   van sy lewe sigbaar sou wees.     huis geneem. Hier het hulle aan  misdadigers vry te laat. Hy moes
     die tyd aangebreek het dat die  Na sy vrylating het hy toe-   die biskop gesê dat Jean sy borde  'n rit onderneem wat sou mee-
     klok moes lui, is net gedempte  stemming gevra om na 'n ander  gesteel het. Die vriendelike bis- bring dat hy daardie betrokke
     geluide gehoor.           provinsie te gaan waar hy kon  kop het egter gesê dat dit 'n  nag nie by sy eie huis sou kon
     Cromwell wou weet waarom die     voortgaan met die verkondiging   geskenk van hom was en byge-  slaap nie. Sy vrou en kind sou
     klok nie lui nie. Hy het soldate  van die Evangelie.        voeg dat Jean vergeet het om die   dus alleen daar wees. Sy vrou het
     gestuur om ondersoek in te stel.   Die goddelose leier het sy kandelare ook saam te neem. Hy       egter daarop aangedring dat hy
     Hulle het die jongdame gevind -  versoek verontwaardig geweier:    het toe aan Jean gesê, “Hiermee   gaan, aangesien sy nie bang was
     gekneus en bebloed soos sy haar   “My volgelinge sal nie luister na   koop ek jou siel vir God!”      nie - God was mos daar!
     teen die klokwande beseer het  wat 'n sendeling te sê het nie,  Jean Valjean was so diep geroer  Die volgende oggend toe sy by
     met die gebengel van die klok.    maar ek is bevrees dat hulle so  deur die biskop se woorde en  haar voordeur kom, was sy baie
     Cromwell was so beïndruk deur    beïndruk mag wees met jou liefdesdaad dat hy 'n Christen     verbaas om te ontdek dat die drie
     haar opofferende liefde en gewil-  littekens van geduld dat hulle jou  geword het. Hierdie vriendelike  melaatse mans op die stoep-
     ligheid om te ly vir die persoon   godsdiens sal aanvaar.”        daad van liefde en welwillendheid  trappies gelê het. Sy het gevra
     wat sy liefhet, dat hy die soldaat                     het 'n totale ommekeer in sy lewe  wat hulle daar maak.
     vrygespreek het deur te beveel                     teweeggebring!            Een van die melaatse mans het
     dat die klok daardie aand nie sou  In die klassieke werk, Les Mise-                   geantwoord dat hulle geweet het
     lui nie.               rables, vertel Victor Hugo die                     die dokter was weg. “Ons het die
                        verhaal van Jean Valjean. Die   Diep ontroer het kaptein Shaw  hele nag hier gebly om toe te sien
                        enigste misdaad wat hy ooit    van die Heilsleër na die drie mans  dat daar geen gevaar vir u is nie.”
     John Wesley was geseënd met 'n    gepleeg het, was om 'n enkele  voor hom gekyk. Shaw was 'n   Dis hoe hierdie gevaarlike krimi-
     baie liefdevolle en geduldige brood te steel om sy suster se   mediese sendeling wat pas in   nele melaatses gereageer het op
     moeder, Susanna. By geleent-   uitgehongerde kinders mee te    Indië aangekom het om beheer   die dokter se liefdevolle, vrien-
     heid het Wesley se vader opge-    voed.                 oor te neem van 'n kolonie melaat-  delike en simpatieke behan-
     merk: “Ek verbaas my vir jou  Nadat hy negentien jaar in die  ses.                 deling. [Uittreksels uit Geen
     geduld! Dis die twintigste keer  tronk hiervoor geboet het, is hy  Hierdie mans het voet- en hand-  Groter Liefde, Robert Strand, VG
     dat jy daardie kind oor dieselfde  vrygelaat. Hy het werk gesoek,  boeie omgehad waarvan die Uitgewers, 1996].
     saak aanspreek!” Waarop Susan-    maar kon nêrens iets kry nie as    kettings diep in hul besmette
     na Wesley met liefde na die kind   gevolg van sy kriminele rekord.  vlees ingesny het.
     gekyk en geantwoord het: “Sou    Uiteindelik het hy by 'n bejaarde   Kaptein Shaw het die wag gevra
     ek net negentien keer gepraat  biskop iets se ete en 'n slaapplek  om die boeie te ontsluit waarop hy
     het, sou al my opvoedingsarbeid   vir die nag ontvang.         geantwoord het dat dit nie veilig
   1   2   3   4   5   6   7   8   9