Page 1 - Good News June 2016 paper
P. 1

lhoewel Paulus se verwer-   het en hy waarskynlik verant-   sy eerste gevangenskap en het só   der. Die plaaslike heidense pries-
         ping Johannes Markus woordelik gevoel het vir die 'n goeie indruk gemaak dat         ters se besigheid het begin
     Aseker diep seergemaak skeuring tussen sy oom Barna-        Paulus hom later met sy aanbe- afneem en sy prediking het hulle
                        bas en Paulus, verraai die res van  veling na die Kerk in Kolosse toe  so gegrief dat hulle hom begin
                        sy lewe geen teken van ontmoe-    gestuur het. Later, toe Paulus die  verafsku het. Kort voor lank het
                        diging of gebrek aan deurset-   laaste keer in die tronk was, het hy  hulle planne begin beraam om
                        tingvermoë soos toe hy Paulus en   aan Timoteus geskryf: "Gaan haal   hom dood te maak.
                        Barnabas in Pafos, Siprus, in die   vir Markus en bring hom saam
                        steek gelaat het nie. Markus het   met jou, want hy kan my tot groot  Op 21 April 64 n.C. tydens die
                        trouens met groot vrymoedigheid    diens wees."             agtste jaar van Nero se bewind as
                        in Siprus gepreek toe hy en sy                    keiser, het Markus 'n preek oor
                        oom soontoe is nadat hulle Johannes Markus het uiteindelik      Jesus se lyding aan die kruis en
                        Paulus voor sy tweede sending-    saam met Petrus gereis en op  opstanding uit die dood as sy
                        reis verlaat het.           aandrang van die Kerk in Rome  Paassondag-preek gelewer. Die
                                           het hy later die Evangelie van  plaaslike heidenpriesters het
                        Dit lyk of God selfs vir Johannes   Markus op grond van Petrus se  hierdie dag gekies om soveel
                        Markus die geleentheid gegee het   leer geskryf. Petrus het die   moontlik mense teen Markus op
                        om sy naam in ere te herstel by    geskrifte gewaarmerk en dit    te sweep en te sorg dat hy nooit
                        Paulus. Die meeste historici glo  onder die kerke laat versprei.   weer sou preek nie.
                        dat Paulus twee keer in die tronk
                        was: tydens sy eerste gevangen-    Petrus het Johannes Markus later   'n Groot skare het die kerkgebou
                        skap het hy sekere vryhede geniet   as sendeling na Egipte en Afrika   met groot hake en toue storm-
                        en kon hy voortgaan om te preek;   toe gestuur. Hy het deur Libië,  geloop, die gemeentelede oor-
                        die tweede was strenger en het in   Marmorica, Ammonica en die    weldig en Johannes Markus
                        sy teregstelling geëindig. Johan-   Pentapolis (gebied in Noord-   gegryp. Nadat hulle hom met die
                        nes Markus was by Paulus tydens    Afrika bokant die Sahara) gereis   toue vasgebind en met die hake
                                           en die mense oral geleer waar hy   gekap en gesteek het, het hulle
                                           kon.                 hom deur die strate tot buitekant
                                                             die stad gesleep. Sy liggaam het
                                           Uiteindelik het hy 'n kerk in  'n spoor van bloed en vleis in die
                                           Aleksandrië, Egipte, gestig en  strate gelaat en teen die tyd dat
                                           gelei waar hy 'n paar jaar lank  hulle uit die stad was, was daar
                                           gebly het. Markus se lering dat  nie 'n plek op Markus se lyf wat
                                           alle mense vry is in Christus  nie gebloei het nie. Markus het sy
                                           wanneer hulle Jesus as hulle Here  gees in die hande van sy Here
                                           en Verlosser aanneem, het die  oorgegee en gesterf...
                                           gemeenskap daar begin veran-        Vervolg op p. 2Vervolg op p. 2
   1   2   3   4   5   6