Page 1 - Good News May2008 paper
P. 1

p verskeie maniere en by verskillende    bediening uitgebrand was, geen  R12 000 geskenk! Kort hierna was nog twee per-
         geleenthede het die Here met ons gepraat     vaste beroep beoefen het nie,  sone gewillig om na God se Stem te luister en het
     Ooor die publikasie van 'n Christelike koerant.     deeltyds op allerlei maniere moes  een R4 000 en 'n ander een R1 000 aan ons gegee
     Aangesien ons albei na 17 jaar in die voltydse  probeer om die spreekwoordelike   waarmee ons verdere programmatuur kon koop.
                                 “pot aan die kook te hou,” drie  Met veel vrees en bewing het ons gesin onsself tot
                                 kinders op skool gehad het, maar   beskikking van God gestel en gedurende April 1998
                                 geen fondse in die bank nie, was   het die eerste beskeie uitgawe van “Goeie Nuus /
                                 daar geen manier waarop ons so    Good News” die lig gesien. Tienduisend eksem-
                                 iets kon aanpak nie.         plare is van huis tot huis in Potchefstroom versprei
                                 Die Here het ons egter gedurig  met die bede dat die inhoud mense sal aanspoor om
                                 uitgedaag om 'n sprong in die  hulle lewens opnuut aan God toe te wy, en hulle te
                                 geloof te waag. Die aanhaling:  bemoedig en te versterk sodat hulle met volharding
                                 “One drop of ink makes thou-  die geestelike wedloop kan voltooi.
                                 sands, perhaps millions think,”           Vervolg op p. 8Vervolg op p. 8
                                 het ons aan die hart gegryp en ons
                                 het besef dat die geskrewe woord
                                 baie mense kon bereik en in huise
                                 kon kom waar predikante nie altyd
                                 toegang verkry nie. Die geskrewe
                                 woord is ook nie vlietend van aard
                                 soos die gesproke woord nie en
                                 kan by herhaling gelees en
                                 bepeins word.
                                 Op 7 Maart 1998 het 'n persoon,
                                 gehoorsaam aan die Stem van
                                 God, aan ons al die nodige
                                 rekenaartoerusting van ongeveer
   1   2   3   4   5   6