Page 1 - Good News July 2016 paper
P. 1

endrik het met 'n erge  op sy tenger liggaam geskryf; en
         reputasie na die Kinder-  die gemoedsletsels wat geheel
     Hhuis gekom. Die laaste      moes word, was legio.
     van 'n reeks oortredings was dat
     hy op 'n Saterdagmiddag met 'n    Maar Hendrik het vitaal, polsend
     kettie meer as 150 klein brand- en intens geleef. Elke oomblik
     glasvenstertjies van 'n kerk-   was vir hom 'n avontuur wat deur-
     gebou in Cottesloe uit hul leef moes word, maar ongelukkig
     loodomhulsels laat tuimel het.  op 'n totaal negatiewe wyse.
     Cottesloe het vir hom, soos vir   Ongemanierd, uitdagend en
     ander mense wat ek ken, 'n   gesagsondermynend het hy van
     waterskeiding geword; hy is as    dag tot dag die personeel getart.
     gevolg daarvan deur 'n landdros
     na die Kinderhuis gekommitteer.   Omdat lyfstraf 'n verbode tug-
                        vorm was en slegs in uitsonder-
     Op vyftien jaar was hy 'n klip- like gevalle toegepas is, het dit
     harde seun uit die strate van 'n   van ons almal vindingrykheid    summier te bedank indien     jeuk...
     ewe harde Johannesburg in die    geverg om strafmetodes te Hendrik nie uit haar huis verwyder
     algemeen, en Hillbrow in die   ontwerp wat by die Kinderhuis se   word nie.              Toe sterf sy pa skielik en onver-
     besonder. Op vroeë leeftyd was    opvoedingsprogram sou inpas.                        wags. "Miskien nou", het ek
     hy reeds so ontnugter soos 'n                     Ter wille van die ander kinders en  gedink. Maar skynbaar het dit
     volwassene. Daar was weinig    Selfs die mense by die siel-   die huismoeder se behoud, het  geen indruk hoegenaamd op
     kwaad wat sy oë nie gesien, of    kundige afdeling was radeloos.   ons hom in ons huis opgeneem.    Hendrik gemaak nie - behalwe
     waaraan hy nie deel gehad het  Geen wonder dat sy huismoeder     Toe volg daar veertien dae wat  dat sy bloedrooi skaalmodel
     nie. Die merktekens van sy na twee weke die handdoek ons liefs uit ons geheue sou wou         Jaguar-motortjie, waarop hy
     veelbewoë bestaan was duidelik    ingegooi het, en gedreig het om    vee. Ons is getref deur die volle  mateloos trots was, een oggend
                                           geweld van 'n verbitterde, opstan-  verfrommel, verdraaid en
                                           dige jongmens wat 'n werktuig  inmekaargedruk op my lesse-
                                           van die Bose geword het. Nors en   naar gelê het - 'n soort uitdaging,
                                           stug het hy niemand gegroet en    of dalk 'n noodkreet uit die hart...
                                           met niemand gepraat nie. Etens-
                                           tye het hy op sy stoel neergeplons  Daardie aand sit ek laat en werk
                                           en sonder om te wag vir die  in die studeerkamer, toe ek 'n
                                           tafelgebed, 'n demonstrasie van  hartroerende gesnik hoor. Ek
                                           ewigdurende beweging gelewer    haas my na ons oudste seun se
                                           soos hy die kos na sy mond   kamer, maar hy lê rustig en slaap.
                                           gekarwei het.            Langs hom lê Hendrik, wat die
                                                             kamer met hom deel. Ek kon nie
                                           Ons kinders was verstom. As hy    glo wat ek sien en hoor nie:
                                           klaar was, het hy sy bord vorentoe  hierdie hardvogtige knaap, so
                                           gestamp, sy stoel agteruit    klipsteenhard, wat ek gedink het
                                           gestamp en sonder 'n "dankie"  geen trane en geen hart het nie, lê
                                           die kamer uitgestap. As jy hom  en snik dat sy bed skud.
                                           soek, kon jy net oplet waar 'n
                                           rookdamp om 'n hoek verdwyn.   Ek gaan sit sprakeloos langs
                                           Almal het in spanning gewag op    hom op die bed. Heelwat later
                                           die kataklismiese botsing wat   kon ek my verbasing onder
                                           moes kom. My vrou het gekeer en   woorde bring: "Wat makeer
                                           gesoebat, maar my hande het bly        Vervolg op p. 11Vervolg op p. 11
   1   2   3   4   5   6