Page 1 - Good News November 2016 paper
P. 1

ier volg my getuienis van   waar boosheid, magsbeheptheid     en besigheidseminare was aan
         God se grootheid in hier-   en rigtingloosheid seëvier.      die orde van die dag. Voor ek
     Hdie onstuimige wêreld                          besef, word ek 'n slaaf van Satan
                        Ek is 61 jaar oud. Tot op 16-jarige  en dien ek hóm en vervreem my
                        ouderdom was ek onder my van alle goeie waardes - my
                        moeder se sorg. As 'n enkelouer    enigste erfporsie van my moeder -
                        het sy alles wat moontlik was vir   wat deur haar met soveel opof-
                        ons gedoen. Haar opvoeding het    fering aan my geleer is!
                        op 'n Christelike grondslag berus.
                                           Ek verander in 'n monster wat my
                        Ek trou op die jong ouderdom van   familie begin afskeep en regver-
                        23 jaar en ons familie word gou    dig my nuwe lewe met argumente
                        aangevul met drie pragtige dat dit ter wille van 'n beter lewe
                        dogters. My vroutjie is 'n absolute  vir hulle is! Onbewustelik raak ek
                        “gem” en sorg vir 'n baie geluk-   'n gekamoefleerde leuenaar en
                        kige huwelik!             manipuleerder wat selfs regver-
                                           diging vind vir mishandeling. Dit
                        Vinnig verander my lewe egter   vat nie lank nie voordat die       Vlooi Terblanche
                        drasties toe geld en plesier baie   pragtige vrou met wie ek getrou
                        belangriker word as my “skatte”    het omdat sy so spesiaal was,  om in hulle behoeftes te voorsien
                        by die huis. Gholf en gholftoere,   voor my staan as 'n brose,   nie. Toe begin ek ook nog met
                        rugby en rugbytoere, kliënte-   uitgeputte mensie met geen hoop   kriminele aktiwiteite, onder
                        partytjies en drank, ontrouheid  meer nie. My aggressie loop ook   andere om my met bloed-
                        aan my dierbare vrou, en besoeke   oor na my kinders. Dit sit 'n  diamante te bemoei.
                        aan straatvrouens tydens toere   sielkundige afbreekproses aan
                                           die rol en hulle vrees vir hulle pa  Gedurende hierdie tydperk wil ek
                                           het verreikende gevolge!       niks van God weet nie en het ek
                                                             geen berou of skuldgevoelens
                                           Vir die daaropvolgende 30 jaar tot  oor wat ek doen nie. Op 'n
                                           die ouderdom van 59, leef my  stadium begin my vrou vir my 'n
                                           familie in 'n hel met 'n man en pa  probleem raak en beplan ek om
                                           wat 'n alkoholis word, ontrou is,  haar te elimineer. Gelukkig het
                                           sy familie verwaarloos en met tye  my bose planne nie uitgewerk
                                           net wegraak - soms tot 2 maande   nie. My oudste dogter raak siek
                                           sonder dat hulle weet waar hy  en voel verworpe.
                                           swerf. Soms het hulle géén geld        Vervolg op p. 6Vervolg op p. 6
     Ondersteun asb. God se werk. Bankbesonderhede: Goeie Nuus, Rek. Nr. 1713 336 251, Takkode 171-338, Nedbank Potchefstroom
   1   2   3   4   5   6